Hagimenetlus tsiviilasjas
Uido Truija

 

Qui suo iure utitur, neminem laedit - kes kasutab oma õigust, ei tee kellelegi ülekohut.

Vajadus oma õigusi kohtus kaitsta võib ette tulla igal isikul. Ehk seadusekeeli - igaühel on õigus oma eeldatava ja seadusega kaitstud õiguse või huvi kaitseks pöörduda kindlaksmääratud korras kohtusse (TsMS paragrahv 3 lg 1).

Tsiviilasjad ümbritsevad meid igal sammul - peresuhted, töösuhted, üürimist ja rentimist puudutav, võlad ja nende sissenõudmine… Kui aga kohtutee pole igapäevane prak-tika, vajatakse selleks puhuks lisateadmisi. Käesolev raamat annab ülevaate põhjustest, mis võivad tsiviilvaidlusi teki-tada ning saadab lugejat samm sammu järel mööda kohtu-koridore - õigest keelekasutusest Riigikohtu lahenditeni.

Raamatu väljaandmine on tihedalt seotud asjaoluga, et tsiviilseadustiku uues redaktsioonis on varasemaga võrrel-des olulisi täiendusi ja muudatusi. Raamatus selgitatakse tsiviilkohtumenetluse seadustiku kõige olulisemaid sätteid, mida on vaja teada menetlustoimingute tegemisel. Samas aga on vajalik hoida käepärast seadustiku terviktekst, et enne hagi või muu menetlusdokumendi koostamist või menetlustoimingu tegemist juba täpsemini tutvuda vasta-vate seadusesätetega.

 

Uudishimulikele (31 KB)
Sisukord (KB)